Laste arengu toetamine läbi mängu ja aktiivse tegevuse

Vivita / Lahenduste Laboratoorium
4 min readMar 15, 2023

--

Ühiskonda kujundavad laiaulatuslikud tegurid ehk megatrendid. Megatrendide järgimine pakub nii paremat mõistvust ja teadmisi hetkel maailmas toimuvast, kui ka võimalust näha ette tulevikutrende ja arenguid kogu maailmas. Üheks oluliseks 21. sajandi megatrendiks on tehnoloogia kiire areng ja mõju ühiskonna igapäevaelule, mistõttu on tulevikus ka aina enam tööpositsioone seotud tehnoloogiaga. Megatrendidega kursis olemine on tänapäeva kiirelt arenevad maailmas informeerituna olemiseks ja uuendustega kaasas käimiseks oluline.

Oluliseks 21. sajandi megatrendiks on tehnoloogia kiire areng ja mõju ühiskonna igapäevaelule.

Järgnev joonis illustreerib McKinsey & Company poolt välja toodud peamisi märksõnu tulevikuoskuste kontekstis:

Allikas: Autori koostatud McKinsey & Company uuringu põhjal

Terminil “making” arvatakse olevat võtmeroll hariduse revolutsioonil. Inglise keelsetel väljenditel making, makerspace ja maker education ei ole head ühest eestikeelset vastet, mistõttu kasutatakse järgnevas postituses parema arusaadavuse eesmärgil ingliskeelseid termineid. Järgnevalt saad lugeda, kuidas toetada lapse arengut ja loovust läbi makerspace’ide loomise.

Makerspace’id toimivad STEAM-akronüümi põhimõttel, mis hõlmab endas järgnevaid valdkondi: teadus (science), tehnoloogia (technology), inseneeria (engineering), kunstid (arts), matemaatika (maths). Eesti keeles on kasutusel ka akronüüm MATIK. Tegemist on viit valdkonda ühendava õppimisviisiga, mis pakub võimalust omandada uusi teadmisi erinevatest valdkondadest.

Meisterdamisruumi eesmärk on võimaldada lapsel kujutada end ette leiutaja, arendaja või loojana. Läbi katsetamise ja eksimuste saab laps omandada uusi oskusi, kogeda algse idee nurjumist, uurida võimalikke alternatiive ja seeläbi täiustada oma nägemust.

Foto: VIVITA Estonia

Lapsed saavad makerspace’ides oma loovust arendada läbi erinevate viiside:

1. Internatiivne õpe: läbi “käed-külge” õppimise on lastel võimalus kasutada erinevaid seadmeid, et uurida, katsetada ja luua, kasutades erinevaid materjale ja meetodeid.

2. Koostöö: julgustatakse omavahelisele koostööle, mis õpetab lastele teiste inimestega arvestamist ja koos töötamist, ideede vahetamist ja kuuluvustunde loomist.

3. Projektipõhine õpe: õpetab lastele kriitilist mõtlemist, projektide planeerimist ning elluviimist ja õpitu praktilist rakendamist.

4. Katsetamise julgustamine: soodustatakse eksperimenteerimist, uute ideede tekkimist ja avastamist ning vigadest õppimist.

5. Tehnoloogia kasutamine: sageli pakutakse juurdepääsu tehnoloogilistele lahendustele ja seadmetele, nagu 3D printer, laserlõikur, programmeerimine. Lapsed saavad tänu sellele õppida kaasaegsete tehnoloogiliste võimaluste kohta ning omandada tehnilisi oskusi.

6. Mentorlus: makerspace’ides on sageli kogenud mentorid ja juhendajad, kes suunavad lapsi loomeprotsessis ning pakuvad tagasisidet ja julgustust.

Tihtipeale otsustavad makerspace’ides käimise lapsed ise. Vivitas on lastele on antud ajaraam, mille vahemikus saavad nad ise otsustada, mis kellast-kellani ja kui kaua nad loovuslaboris oma projektiga tegutseda soovivad. See võimaldab lapsel sotsialiseeruda ka teiste lastega väljaspool kooli ja nende tavalist tutvusringkonda.

Foto: VIVITA Estonia

Vivita on üks rahvusvahelistest makerspace’idest. Vivita laste ja noorte loovuskiirendis puuduvad õpetajad ja ametlik õppeprogramm. Tegevuste vedajateks on lapsed ise, vanuses 9–18. Täiskasvanutel on sel teekonnal toetav ja inspireeriv roll. Usume, et see suurendab laste enesekindlust ja aitab neil kasvada nutikateks, tarkadeks ja vastutustundlikeks maailmamuutjateks.

Vivita aitab lastel ja noortel oma ägedaid ideid ellu viia, õpetades neid probleeme lahendama, riist- ja tarkvara arendama ning kõige üldisemas mõttes ise midagi leiutama ning looma. Vivita pakub võimalusi lastel ja noortel oma ideid ellu viia koolivälises keskkonnas — Vivistop leiutamislaborites. Vivistopid on lastesõbralikud avatud töökojad-leiutamislaborid, kus lapsed saavad ise avastada, eksperimenterida ja luua. Lapsi, kes leiutamislaboris käivad, kutsume vivinautideks.

Vivita aitab lastel ja noortel oma ägedaid ideid ellu viia, õpetades neid probleeme lahendama, riist- ja tarkvara arendama ning kõige üldisemas mõttes ise midagi leiutama ning looma.

Foto: Olga Prokofjeva

Vivitas peetakse oluliseks, et lastel oleks sõnaõigus kaasa rääkida ja et nende häält võetaks kuulda, milliseid tooteid ja teenuseid neile luuakse. 2022. aasta alguses toimus Vivita ja Lennusadama koostöös disainisprint, mille käigus arutleti ja unistati üheskoos, milline on laste meelest kõige ägedam näitusekogemus ja kuidas see luua. Projekti käigus kujundasid lapsed prototüübid, mida Lennusadam võttis uuenduste loomisel arvesse. Vivita roll oli pakkuda lastele tuge teekonnal, mis võimaldab kasvada ideest prototüübini.

Järgnevalt toome välja Lennusadama esindaja kommentaari laste ja Lennusadama koostööst:

“Koostöö Vivitaga on meil aidanud Lennusadama püsiekspositsiooni arendamisel luua lastega koos ja lastele mõeldud püsinäitud. Koostöö tulemusena saime parema ettekujutuse, millised on laste arvates Lennusadamas arendamist vajavad eksponaadid. Samuti saime ideid, kuidas muuta ekspositsiooni laste jaoks põnevamaks. Kolmepäevase töötoa käigus pakkusid lapsed välja neli visiooni ning arendasid need prototüüpideks. Lastelt saadud ideed oleme juba kasutusele võtnud ja näiteks arendanud nende mõtetest inspireerituna välja ühe Lennusadama sünnipäevaprogrammi.”

Foto: VIVITA Estonia

Meie jaoks Vivita on oluline, et lapsed tunneksid end meie juures hästi. Oleme küsinud ka vivinautide vanematelt, milline on nende arvamus oma laste käimisest meie juures meisterdamas ja loovust arendamas. Siin on tagasiside, mida ühe vivinaudi ema Merle arvab oma lapse käimisest Vivistopis:

“Vivistop on äärmiselt tänuväärne labor, kus lapsed saavad avastada enda jaoks erinevaid valdkondi ning õppida probleeme märkama ning lahendama. Meeldib, et koos on nii digitaalsed kui ka käed-külge-võimalused. Väga sümpaatne, et lapsele jäetakse ruumi ise täitsa otsast peale luua, eksperimenteerida ka võib-olla esmapilgul jaburate ideedega, kahelda, omas tempos liikuda, aega maha võtta, ka ebaõnnestuda. Samas on toredad juhendajad toeks olemas nii tehniliselt kui ka moraalselt, kui laps seda vajab.”

Tekst: Merilyn Haugas
Märts 2023

--

--

Vivita / Lahenduste Laboratoorium

A creativity hub for children designed to inspire and equip them with skills in creative problem-solving and prototyping.